Het Coornhert Lyceum

Missie

Het Coornhert Lyceum is een openbare scholengemeenschap die vanuit een humanistische mensvisie voor alle groepen van de samenleving goed georganiseerd en veelzijdig voortgezet onderwijs verzorgt op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Het Coornhert Lyceum is een school die alle leerlingen optimale kansen geeft om het voor hen hoogst haalbare diploma te behalen. Het onderwijs is gericht op doelmatig, actief en zelfstandig leren, waarbij recht wordt gedaan aan de verschillen tussen de leerlingen. De school streeft daarom voortdurend naar een gedifferentieerd onderwijsaanbod, waarin eigenaarschap, persoonlijke groei en samenwerking centraal staan en waarin veel ruimte is voor creativiteit en kunstzinnige ontplooiing.

Visie

De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo in een richting die het onderwijs, zoals dat vele jaren op het Coornhert Lyceum gegeven is en georganiseerd is geweest, voor fundamenteel nieuwe uitdagingen stelt.

In sociaaleconomisch perspectief zien we een verandering van de arbeidsverhoudingen, die het voor eenieder nodig maakt zich voortdurend aan te passen aan nieuwe omstandigheden en daarin zijn of haar toegevoegde waarde te bewijzen. Dit doet zich voelen in het klaslokaal en in wat ouders, leerlingen en leraren van elkaar verwachten.

Deze veranderende omstandigheden betekenen voor onze school dat we in toenemende mate een lerende organisatie willen zijn, waarin we er samen voor staan ons onderwijs zo in te richten dat het onze leerlingen werkelijk op weg zet en ondersteunt in het vormgeven aan hun toekomst.

Onze visie hebben we kort en bondig geformuleerd en nader uitgewerkt: ‘Coornhert. Vorm je toekomst.’ Daarin wordt uitgedrukt dat wij het voor de toekomst van het Coornhert Lyceum als brede schoolgemeenschap van cruciaal belang vinden om samenwerking te stimuleren en daarin het eigenaarschap en de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene voor het geheel van de school te vergroten.