Rooster

Inhalen/herkansen examenklassen

Maandag 12 april 2021 Kijk-/luistertoetsen (lessen gaan door)

6v 3e/4e uur 136 Duits, Engels, Frans
5H 3e/4e uur 136 Frans
5H 3e/4e uur 030 Engels
5H 7e/8e uur 136 Duits
4M 7e/8e uur 136 Nederlands, Duits, Frans, Engels

 

Dinsdag 13 en woensdag 14 april 2021 SE's (geen lessen)

 

Roostertijden tijdens online-lessen