Coornhert op weg naar dalton

 

Coornhert Lyceum

Algemeen over dalton

Wat is de missie van daltononderwijs?

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch en onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.
(Bron: Daltonvereniging Nederland - www.dalton.nl

Wat kenmerkt dalton?

Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waarin leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees (fearless human being) met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen, door ze te leren functioneren in een complexe samenleving en door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 
(Bron: Daltonvereniging Nederland - www.dalton.nl

Wat is het doel van daltononderwijs?

Het daltononderwijs stelt zich ten doel het onderwijs effectief en efficiënt in te richten door de verplichte leerstof (kerndoelen) af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een daltondocent leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen, door hen daartoe steeds de ruimte te geven en consequent uit te dagen. Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.
(Bron: Daltonvereniging Nederland - www.dalton.nl

Dalton op het Coornhert Lyceum

Vanaf wanneer is het Coornhert Lyceum een daltonschool?

Vanaf 19 april 2021 is het Coornhert aspirant daltonschool. Vanaf schooljaar 2022-2023 zullen wij daadwerkelijk daltononderwijs aanbieden. Met ingang van 2022-2023 zullen de 1e klassen volledig daltononderwijs volgen. De overige klassen zullen meer geleidelijk ingroeien. In alle jaarlagen zullen we de principes van Dalton zoveel mogelijk laten doorwerken in de didactiek en in de begeleiding.

Waarom wordt het Coornhert Lyceum een daltonschool?

Dalton past goed bij het Coornhert zoals het al vele jaren is. Het onderwijs dat wij op het Coornhert verzorgen is al deels ingericht volgens daltonprincipes. Wij werken bijvoorbeeld al met keuzetijd, steunlessen en differentiatie in de dakpanklassen. Door officieel een daltonschool te worden, maken we onze manier van lesgeven nog duidelijker en consequenter.

Wat zijn de voordelen van daltononderwijs voor mijn kind?

Er zal meer ruimte komen voor maatwerk in de les en voor extra begeleiding in leren kiezen en in leren plannen en organiseren. Er zal ook meer ruimte komen voor inhoudelijke keuzes in het onderwijsprogramma. Dit alles maakt dat uw kind straks beter voorbereid is op het vervolgonderwijs, omdat die zelfstandigheid daar van uw kind verwacht wordt. 

Wat betekent daltononderwijs voor mijn zoon of dochter?

Uw kind leert bewuster keuzes te maken, bijvoorbeeld voor steunlessen of juist voor zelfstudie, en om daarna te beoordelen hoe die keuzes hebben bijgedragen aan de eigen ontwikkeling. De kernwaarden van daltononderwijs (verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie) zullen op het Coornhert extra aandacht krijgen.

Wat is een daltonuur?

Een daltonuur is een lesuur waarin leerlingen zelf een keuze maken uit diverse onderwijsactiviteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een zelfstudieuur of een extra lesuur voor een bepaald vak. Het daltonuur is bij uitstek geschikt om zelfstandig en in samenwerking met medeleerlingen te werken aan schooltaken.    

Wat is het tijdpad?

In schooljaar 2021-2022 zullen alle medewerkers van het Coornhert de overgang naar daltononderwijs zorgvuldig voorbereiden. Met ingang van schooljaar 2022-2023 zullen de eerste klassen volledig daltononderwijs volgen. In alle klassen zullen leerlingen gaan ervaren dat we in de lessen en in het mentoraat expliciet aandacht gaan besteden aan de kernwaarden van daltononderwijs, namelijk: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. 

Hoe verhoudt de visie van D.V. Coornhert zich tot het daltononderwijs?

De humanist D.V. Coornhert (16e eeuw) stelde: 

  • De mens is van nature goed en in staat tot redelijkheid en samenwerking met anderen. 
  • Wees eerlijk voor jezelf, leer jezelf kennen, behandel een ander altijd zoals je zelf behandeld zou willen worden.

  • Als mens ben je in staat je angsten te overwinnen, verder te kijken dan je eigen belang en je energie te richten op een gezamenlijk goed. Goed onderwijs helpt je daarbij!

  • Goed en verantwoord leven is voor iedereen te leren, als je maar openstaat voor de ander en voor de wereld en daarin samen doet wat moet worden gedaan. 

Helen Parkhurst, grondlegger van daltononderwijs, stelde: 

  • De school is een ruimte waar je 'het leven kunt leren', een eigen way of life kunt ontwikkelen. Je kunt er leren samenwerken in wisselende groepen, op wisselende plaatsen, met gevarieerde middelen en materialen. 
  • Een goede school functioneert als een sociale werkplaats, waarin je je samen met anderen ontwikkelt tot een volwassen denkend en handelend mens.
  • Goed onderwijs werkt aan vrijheid voor de leerling en aan betrokkenheid in de school: liberation of the pupil and socialization of the school.
  • It’s by experience that we develop and learn to view things from all angles: in het leren staat de ervaring van de leerling centraal, de leerstof moet aansluiten bij wat hij/zij in het leven meemaakt. Het onderwijs is erop gericht om het samenleven vanuit verschillende perspectieven te leren zien en te leren waarderen.

We kunnen stellen dat de ontwikkeling naar daltononderwijs voor het Coornhert voortkomt uit de humanistische traditie waarin de school vanaf het begin (1947) heeft gestaan en zich in vele jaren heeft ontwikkeld. Een brede school die gelooft in de eigen kracht van elke leerling om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig, verstandig en sociaal mens, die zijn talenten kent en weet wat hij daarmee voor zichzelf en voor anderen wil bereiken.